Phân tích ổn định (Buckling)

khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Phân tích ổn định (Buckling)

Mô tả khóa học

Khóa học này chủ yếu đề cập đến phân tích bất ổn định (buckling analysis) dùng ANSYS.

Phân tích bất ổn định có thể được xem như là một trường hợp tới hạn của một hiệu ứng tổng quát hơn được gọi là độ cứng ứng suất (stress stiffening). Độ cứng chống uốn (bending stiffness) của vật liệu tăng với sự tăng của ứng suất kéo dọc trục (axial tensile stress) và giảm với sự tăng của ứng suất nén. Buckling xảy ra khi chịu một ứng suất nén đạt đến mức độ cứng chống uốn (bending stiffness) bị triệt tiêu, tải tác dụng lúc này có thể được gọi là tải tới hạn hoặc tải buckling (buckling load) và chuyển vị được gọi là buckling mode. Mục đích của phân tích buckling trong ANSYS là để tìm ra tải buckling (buckling loads) và trạng thái tới hạn (buckling modes)

Mục đích của khóa học phần mềm ANSYS - Phân tích ổn định

Mục đích chính của của chương này là để thảo luân về phân tích buckling tuyến tính (linear buckling) dùng phần mềm ANSYS. Vì Buckling có thể xem như là một trường hợp của Stress stiffening, thảo luận sẽ bắt đầu với việc hiểu sâu hơn của stress stiffening.

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech