Structural analysis

Khóa học explicit dynamics dùng phần mềm ANSYS
Explicit Dynamics

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu về giải thuật explicit cũng như mô phỏng dùng module explicit dynamics của phần mềm ANSYS

Mô phỏng vật liệu phi tuyến dùng phần mềm ANSYS
Mô phỏng vật liệu phi tuyến (Non-linear Materials)

Khóa học miễn phí giúp học viên biết cách mô phỏng cho trường hợp vật liệu phi tuyến trong ANSYS

Mô phỏng phi tuyến dùng phần mềm ANSYS
Mô Phỏng Phi Tuyến

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu về mô phỏng phi tuyến (non-linear simulation) với phần mềm ANSYS.

Bài toán phụ thuộc thời gian (Transient Structural)

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu hơn về phân tích transient cũng như nắm vững về phân tích dùng công cụ Transient Structural của ANSYS

Khóa học phân tích Modal dùng phần mềm ANSYS
Phân tích dao động (Modal Analysis)

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu hơn về phân tích Modal với ANSYS cũng như nắm vững về vẽ kỹ thuật với ANSYS Design Modeler

Khóa học phần tích Buckling dùng phần mềm ANSYS
Phân tích ổn định (Buckling)

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu hơn về phân tích Buckling của ANSYS. Trong khóa học, học viên cũng sẽ học thêm về ANSYS Design Modeler

Khóa học chia lưới dùng phần mềm ANSYS
Kỹ thuật lưới trong ANSYS

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu hơn về lưới tính toán cũng như nắm vững về vẽ kỹ thuật với phần mềm ANSYS

Khóa học optimization dùng phần mềm ANSYS
Thiết kế tối ưu - optimization

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu về thiết kế tối ưu (optimization) với ANSYS. Trong khóa học, học viên cũng học về vẽ kỹ thuật với ANSYS Design Modeler

khóa học dùng line bodies của phần mềm ANSYS
Line Bodies

Khóa học miễn phí giúp học viên biết cách mô phỏng dùng mô hình Line Bodies trong ANSYS. Trong khóa học, học viên sẽ nắm vững ANSYS Design Modeler.

Mô phỏng Surface Bodies dùng phần mềm ANSYS
Surface Bodies

Khóa học miễn phí giúp học viên biết cách mô phỏng dùng Surface Bodies của ANSYS. Trong khóa học, học viên sẽ nắm vững ANSYS Design Modeler.

Khóa học mô phỏng 3D bằng phần mềm ANSYS
Mô phỏng 3D dùng phần mềm ANSYS

Khóa học miễn phí giúp học viên biết cách mô phỏng cho trường hợp 3D dùng phần mềm ANSYS. Trong khóa học, học viên sẽ nắm vững ANSYS Static Structural

Mô phỏng 2D dùng phần mềm ANSYS
Mô phỏng 2D dùng phần mềm ANSYS

Khóa học miễn phí giúp học viên biết cách mô phỏng cho trường hợp 2D dùng phần mềm ANSYS. Trong khóa học, học viên sẽ nắm vững ANSYS Static Structural

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech